Mantelzorg

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen op het gebied van mantelzorg.

Zorgen voor een naaste is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. "Dat doe je gewoon uit liefde" Mantelzorg is ALLE hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde "gebruikelijke hulp" Dit geldt ook voor (jonge) kinderen! Bent u (jonge)mantelzorger? Ook al doet u het "gewoon" uit liefde.

Meld u aan bij Steunpunt Mantelzorg Zuidplas of Mantelzorg Centraal Waddinxveen.


Waddinxveen - 26-04-2022

Jonge mantelzorger uit Waddinxveen kunnen gaan klimmen met 2becool

Op zaterdag 21 mei organiseert 2becool een middag voor jonge mantelzorgers uit Gouda en Waddinxveen
Zie de uitnodiging hiernaast ------->


Om mee te mogen klimmen moet je:
minimaal 10 jaar zijn én langer dan 1.30 meter.
Er is plek voor 20 deelnemers, dus .
geef je snel op!

Aanmelden is verplicht en moet vóór 12 mei via info@2becool.nl


Zuidplas - 11-09-2021

Bezuinigingen Zuidplas, HHT/SAAM

Waar wij al bang voor waren is uitgekomen. Wethouder De Haas heeft de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage als mogelijke bezuiniging aangedragen in het Traject Keuzes Maken. Tot onze grote schrik staat ook de regeling SAAM (respijtzorg voor mantelzorgers) op die lijst. Als gekozen wordt om op beide regelingen te bezuinigen laat de gemeente onze mantelzorgers volledig in de kou staan. Dat zal uiteindelijk leiden tot hogere kosten in het sociaal domein omdat overbelaste mantelzorgers uiteindelijk cliënt worden en een groter beroep zullen gaan doen op de regelingen in de WMO.

Uit de lijst met voorgestelde bezuinigingen blijkt sowieso dat het college het “iedereen doet mee” uit het eigen collegeprogramma niet meer zo belangrijk vindt. Wij hebben de wethouder en raadsleden hierover een brief gestuurd. Van de wethouder hebben wij geen antwoord mogen ontvangen. Met verschillende raadsleden zijn wij continu in gesprek over dit onderwerp. Wij begrijpen dat er moet worden bezuinigd maar dit kan en mag niet ten koste van kwetsbare inwoners gebeuren. De wijze waarop wethouder De Haas is omgegaan met de, unaniem aangenomen, motie om de versobering van de HHT regeling opnieuw te bekijken is door D66 geagendeerd voor de volgende raadsvergadering, 14 september 2021.


09-07-2021

Mantelzorgers zijn per gemeente miljoenen euro’s waard

Bron Mantelzorg.NL

De waarde van mantelzorgers per gemeente loopt in de miljoenen. Dat blijkt uit onderzoek dat Ecorys uitvoerde in opdracht van Mantelzorg.NL.Ook is berekend wat het kost als mantelzorgers hun werk neerleggen. In Groningen zou dat de gemeente jaarlijks 465 tot 638 miljoen euro kosten. In een gemeente als De Bilt komt dit uit op een bedrag tussen de 82 en 112 miljoen euro.

In maart van dit jaar becijferde Ecorys de maatschappelijke kosten en baten van de totale inzet van alle mantelzorgers in Nederland. In totaal besteden zo’n 5 miljoen mantelzorgers in Nederland ongeveer 1,5 miljard uur aan mantelzorg. Opgeteld met de kosten die mantelzorgers maken, zoals reiskosten, vertegenwoordigt dit een waarde van zo’n 22 miljard euro. Deze landelijke cijfers zijn nu vertaald naar alle afzonderlijke gemeenten.

Naast de waarde is ook in kaart gebracht hoeveel mantelzorgers per gemeente actief zijn, hoeveel uren deze mantelzorgers besteden aan mantelzorg, wat de waarde is van deze tijdsinzet én welk budget naar schatting beschikbaar is om mantelzorgers te ondersteunen.

Door deze cijfers per gemeente in kaart te brengen, wordt duidelijk wat de verhouding is tussen de enorme waarde die mantelzorgers vertegenwoordigen en het bedrag dat in mantelzorgers wordt geïnvesteerd.

Gemeenten geven niet uit wat ze ontvangen voor mantelzorg

Gemeenten hebben de taak om hun mantelzorgers te waarderen en ondersteunen. Bijvoorbeeld door vervangende zorg te regelen zodat de mantelzorger even vrijaf heeft. Gemeenten krijgen daarvoor geld van het rijk. Dat budget is niet geoormerkt waardoor ze de verdeling van de budgetten zelf bepalen. Door gemeentelijke tekorten op het sociaal domein wordt in steeds meer gemeenten op mantelzorgondersteuning bezuinigd.

Oproep: voorkom verdere bezuinigingen!
Over zeven maanden zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Lokale politieke partijen worden door Mantelzorg.NL opgeroepen om verdere bezuinigingen te voorkomen of terug te draaien. Met deze cijfers hoopt de belangenvereniging dat er meer inzicht komt dat mantelzorgers niet alleen gratis handjes zijn, maar dat je ook in mantelzorgers moet investeren om die onschatbare waarde overeind te houden.

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde gebruikelijke hulp.

Zuidplas

In de gemeente Zuidplas zijn op basis van een schatting van Mantelzorg.NL per jaar circa 13 duizend mantelzorgers actief. In totaal besteden zij circa 3,9 miljoen uren per jaar aan mantelzorgtaken. De waarde van de tijdsinzet van mantelzorgers wordt geraamd tussen de 37 en 60 miljoen euro per jaar. Zij maken per jaar circa 5 miljoen euro aan kosten om mantelzorg te kunnen bieden. Denk hierbij aan reiskosten, en uitgaven aan extra boodschappen, medicatie en/of zorgattributen.

Wat zouden de kosten voor de maatschappij zijn indien de zorg aan de zorgbehoevende op een andere wijze, door professionals, zou worden verleend? Het vervangen van de mantelzorgers in de gemeente Zuidplas door publieke en private zorg kost tussen de 82 en 112 miljoen euro per jaar. Bijna 1 op de 10 mantelzorgers is overbelast. Ook in Zuidplas zijn overbelaste mantelzorgers. Overbelasting verhoogt de kans op uitval van de mantelzorger. 9,1% van de mantelzorgers in Nederland geeft aan overbelast te zijn. Dit zijn circa 1200 mantelzorgers in de gemeente Zuidplas.

Voor ondersteuning is in Zuidplas circa € 0,3 miljoen beschikbaar Jaarlijks ontvangen gemeenten budget voor het uitvoeren van hun wettelijke taken in het sociaal domein. De budgetten voor mantelzorgondersteuning en -waardering maken onderdeel uit van dit budget. Gemeenten bepalen zelf de verdeling van deze budgetten. Oorspronkelijk stelde de rijksoverheid circa € 140 miljoen beschikbaar, gelijk aan circa 6,5% van het basisbudget Wmo. Op basis van de huidige Wmo budgetten gaat dit om circa € 0,3 miljoen in de gemeente Zuidplas. Deze berekening is gemaakt door Mantelzorg.NL.

Waddinxveen

In de gemeente Waddinxveen zijn op basis van een schatting van Mantelzorg.NL per jaar circa 8,5 duizend mantelzorgers actief. In totaal besteden zij circa 2,6 miljoen uren per jaar aan mantelzorgtaken. De waarde van de tijdsinzet van mantelzorgers wordt geraamd tussen de 24 en 40 miljoen euro per jaar. Zij maken per jaar circa 3 miljoen euro aan kosten om mantelzorg te kunnen bieden. Het vervangen van de mantelzorgers in de gemeente Waddinxveen door publieke en private zorg kost tussen de 55 en 75 miljoen euro per jaar. 9,1% van de mantelzorgers in Nederland geeft aan overbelast te zijn. Dit zijn circa 800 mantelzorgers in de gemeente Waddinxveen. Voor ondersteuning is in Waddinxveen circa € 0,2 miljoen beschikbaar.


Zuidplas - 07-04-2021

Huishoudelijke Hulp Toelage

Al enige tijd geleden werd door de gemeenteraad van Zuidplas, unaniem, een motie aangenomen waarin wethouder De Haas de opdracht kreeg om de wijziging van de HHT-regeling opnieuw te bekijken en het gesprek aan te gaan met Steunpunt mantelzorg en betrokkenen. Op 1 april heeft dit gesprek plaatsgevonden waarbij ook wij waren uitgenodigd. In een constructief gesprek hebben wij, samen met Steunpunt mantelzorg, de wethouder uitgelegd waarom de doorgevoerde wijziging in de HHT-regeling mantelzorgers in de problemen kan brengen. Ook hebben we een alternatief aangedragen.

Wethouder De Haas stond hiervoor open en gaat mogelijke wijzigingen bespreken. Wij hebben gevraagd om voor de gebruikers van de regeling, die dit jaar in de problemen komen, tot een tijdelijke oplossing te komen. Hierover worden wij door de wethouder op korte termijn geïnformeerd.

Bent u mantelzorger en komt u door de gewijzigde HHT-regeling niet uit met de 26 uur huishoudelijke hulp die overblijft? Meld u dan zo spoedig mogelijk bij Steunpunt mantelzorg. Zij houden u dan op de hoogte van de, eventuele, tijdelijke oplossing.


Zuidplas - 07-4-2021

De (gewijzigde) HHT-regeling van de gemeente Zuidplas

Hieronder vindt u de huidige (gewijzigde) regeling Huishoudelijke Hulp Toelage. Het is ons duidelijk geworden dat veel, in aanmerking komende, mantelzorgers niet op de hoogte zijn van het bestaan van deze regeling. Wilt u gebruik maken van de HHT-regeling? Meld u zich dan aan bij Steunpunt mantelzorg.

De voorziening huishoudelijke hulp toelage (HHT) omvat het recht van inwoners, die tot één van de aangegeven doelgroepen behoren, om zelf uren huishoudelijke ondersteuning in natura tegen een gereduceerd tarief in te kopen bij een door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder.

Inwoners van de gemeente Zuidplas komen in aanmerking voor HHT als zij beschikken over een lopende Wmo indicatie, mantelzorg verlenen aan een inwoner van Zuidplas, en als zodanig geregistreerd zijn bij het mantelzorgsteunpunt, mantelzorg verlenen aan een inwoner die op grond van de Wmo 2015 of Jeugdwet een lopende indicatie heeft, mantelzorg verlenen aan een inwoner die door zijn/haar inzet geen of in mindere mate een beroep hoeft te doen op de Wmo of Jeugdwet, en niet in een instelling verblijft en geen mantelzorg verlenen aan personen die in een instelling verblijven.

De HHT kan ingezet worden in de woning van de mantelzorger of in de woning van de persoon voor wie de mantelzorger zorgt, tot een maximum van één HHT-beschikking per huishouden.

De ondersteuning bij het huishouden kan uitsluitend ingekocht worden bij de, door de gemeente, gecontracteerde aanbieders voor het leveren van hulp bij het huishouden, die in het bezit zijn van een aanvullend contract HHT.

Alleen voor de eerste 26 uur per kalenderjaar wordt door de aanbieder een uurtarief van € 4,80 rechtstreeks in rekening gebracht bij de cliënt.

De gemeente vult voor maximaal de eerste 26 uur per kalenderjaar het uurtarief aan, tot het overeengekomen uurtarief zorg in natura, en betaalt dit rechtstreeks aan de aanbieder.


07-04-2021

Mantelzorgers in beeld

Zorgen voor een naaste is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. "Dat doe je gewoon uit liefde"

Mantelzorg is ALLE hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde "gebruikelijke hulp". Mantelzorgers vinden wat zij doen heel normaal en staan daardoor vaak niet stil bij wat het met hen doet. De stap om te vragen om hulp en ondersteuning is er voor de mantelzorger vaak één te ver.

Maar naast de beschikbare hulp en ondersteuning is het ook van groot belang dat het inzichtelijk wordt hoeveel mantelzorgers, en ook jonge mantelzorgers, er nu daadwerkelijk zijn. Dit is belangrijk voor de steunpunten voor mantelzorgers maar ook voor wet- en regelgeving, budgetten en voor de belangenbehartiging van mantelzorgers.

Daarom roepen wij ALLE mantelzorgers, jong en oud, die zorgen voor, of zorgen hebben om een naaste, om zich aan te melden bij het Steunpunt mantelzorg in zijn of haar gemeente.

Registreer je!

Hier kun je je registreren als mantelzorger in Waddinxveen.

Hier kun je je registreren als mantelzorger in Zuidplas.


Zuidplas - 03-03-2021

Wethouder maakt geen haast

In de raadsvergadering van de gemeente Zuidplas op 19 januari 2021 werd een motie, unaniem, aangenomen met betrekking tot de versobering van de HHT regeling. Verantwoordelijk wethouder De Haas moest in overleg met Steunpunt Mantelzorg en gebruikers opnieuw naar de regeling kijken en de raad hierover informeren. Dit is nog niet gebeurd. Omdat het gaat om de regeling voor het lopende kalenderjaar roepen wij de wethouder op om haast te maken. Raadslid Bon van D66 Zuidplas vroeg de wethouder op 2 maart 2021, in de raadsvergadering, wanneer de informatienota kan worden verwacht. Ook wij gaan graag met de wethouder in gesprek over deze regeling! Zorg dat mantelzorgers niet overbelast raken!


Zuidplas - 07-02-2021

Huishoudelijke Hulp Toelage voor 2021

Na intensieve samenwerking met meerdere politieke partijen en steunpunt mantelzorg is de aanpassing van de HHT regeling als agendapunt behandeld tijdens de raadsvergadering op 20 januari 2021. ChristenUnie/SGP, D66, PvdA/GroenLinks en SP Zuidplas hebben een motie ingediend. Zij willen dat de wethouder de regeling en aanpassing opnieuw gaat bekijken en hierover in gesprek gaat met steunpunt mantelzorg en de gebruikers van de regeling. Wij zijn erg blij dat de motie door de gemeenteraad, unaniem, is aangenomen. Uitspraken van de wethouder tijdens de raadsvergadering verbaasden ons zeer en daarom hebben wij op 7 februari 2021 een brief aan het college en de gemeenteraad gestuurd.

U kunt de motie, de brief en het artikel van Gouwe IJsselnieuws lezen op de pagina Projecten > Huishoudelijke Hulp Toelage. Ook houden wij u daar op de hoogte van de ontwikkelingen.


Zuidplas - 12-07-2020

MantelzorgNL lanceert handige app

Met welke corona-maatregelen moet ik rekening houden? Waar kan ik terecht met juridische vragen? Wat is er financieel geregeld? Hoe combineer ik werk en mantelzorg? Wat moet ik doen als ik het even niet meer zie zitten?

Voor deze vragen kon je al terecht op de website van MantelzorgNL of de Mantelzorglijn. Maar nu kun je je antwoorden ook makkelijk vinden op de nieuwe app van MantelzorgNL. Deze app is in samenwerking met Menzis Zorgkantoor ontwikkeld, zodat mensen die zorgen voor een naaste op een eenvoudige en snelle manier informatie kunnen vinden en op de hoogte kunnen blijven van relevant nieuws.

En ook handig: voor aanvullende informatie of een luisterend oor is een druk op de knop voldoende om in contact te komen met de Mantelzorglijn. Via de telefoon of WhatsApp.

Download nu

De app is vanaf nu te downloaden in de Google Playstore (Android) en App Store (iPhone).

Bron: https://www.mantelzorg.nl/nieuws/mantelzorgnl-lanceert-handige-app-voor-mantelzorgers/


12-07-2020

Brief aan Kamer:

Meer aandacht voor mantelzorgers.


De Tweede Kamer behandelde maandag 15 juni veel zorgonderwerpen die van belang zijn voor mensen met een beperking of chronische ziekte. In een brief vraagt Ieder(in) onder meer aandacht voor de combinatie van werk en mantelzorg, gebrek aan passende huisvesting en de toepassing van onvrijwillige zorg.

Werk en (mantel)zorgtaken

Steeds vaker moeten mensen werk combineren met mantelzorg voor ouderen en mensen met een beperking of chronische ziekte en voor kinderen met levenslange, levensbrede beperkingen. Het beroep op mantelzorgers loopt enorm op – ook juist nu tijdens de corona-crisis. Als werk en mantelzorg nog meer moeten worden gecombineerd, betekent dit dat er op de werkvloer meer aandacht moet komen voor de zorgtaken van werknemers. Werkgevers en werknemers moeten hierover meer samen in overleg. We vragen de minister hierover in gesprek te gaan met werkgevers- en werknemersorganisaties en een wettelijk mantelzorgverlof in te voeren.


Lees hier het websitebericht Brief aan Kamer: Meer aandacht voor mantelzorgers


Wmo en mantelzorg

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er om mensen die hulp nodig hebben zo veel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Wie hierbij zorg en ondersteuning nodig heeft kan contact op nemen met de gemeente. Maar ook mantelzorgers kunnen een beroep doen op de Wmo. Wat kun je verwachten?

De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente. Je kunt hier terecht voor:

  • huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer
  • ondersteuning voor jou als mantelzorger, bijvoorbeeld door vervangende zorg
  • begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf
  • beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis

Je vraagt de hulp aan bij het Wmo-loket of het sociaal wijkteam van uw gemeente. De hulp kan geleverd worden in de vorm van een persoonsgebonden budget of als zorg in natura. In het laatste geval regelt de gemeente de hulp. Soms moet je een eigen bijdrage betalen. Kenmerkend aan de Wmo is dat de ondersteuning op maat moet zijn. Dat betekent dat de gemeente moet onderzoeken wat de situatie is van degene die hulp vraagt. Daarvoor gaat de gemeente met hem en met jou als mantelzorger in gesprek.

In een zogenoemd keukentafelgesprek komt aan de orde wat je naaste zelf nog kan doen, wat jij of andere mantelzorgers kunnen doen en welke professionele ondersteuning er nodig is. Op basis daarvan beslist de gemeente óf en zo ja, welke hulp zij toekent.

De Wmo doet een groter beroep op mantelzorgers dan voorheen. Tegelijkertijd is de gemeente verplicht om je in je zorgtaken te ondersteunen. Zo kun je bijvoorbeeld een aanvraag doen voor vervangende zorg of respijtzorg. Dat kan je helpen om overbelasting te voorkomen.

Iedere gemeente is verplicht om gratis onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden. Voor cliënten, maar ook voor mantelzorgers. De cliëntondersteuner kan je helpen bij het regelen van de juiste hulp.

Voor meer informatie kun je terecht bij je gemeente. Of kijk op www.informatielangdurigezorg.nl.

Bron: mantelzorg.nl