Actueel


24-5-2021

Digitale bijeenkomst voor vrijwilligers.

Wil jij, met ons, de belangen behartigen van mensen met een handicap, een chronische ziekte en hun mantelzorgers in de gemeenten Waddinxveen en Zuidplas? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Je inzet wordt, in overleg, bepaald aan de hand van je tijd, kwaliteiten, mogelijkheden en eventuele beperkingen. Iedereen is welkom en kan iets betekenen.

Op dinsdag 15 juni organiseren wij, van 19:00 uur tot 20:30 uur, een digitale bijeenkomst voor iedereen die interesse heeft om als vrijwilliger bij ons aan de slag te gaan.

We zullen een presentatie geven over wie wij zijn en wat we doen, beantwoorden vragen en gaan heel graag het gesprek met je aan.

Kom je ook naar onze bijeenkomst op 15 juni?

Meld je nu aan via het contactformulier.

Heel graag tot ziens op 15 juni.


Zuidplas - 24-05-2021

Bereikbaarheid vaccinatiecentrum De Kleine Vink

Naar aanleiding van onze vragen met betrekking tot de bereikbaarheid van De Kleine Vink voor mensen met een beperking ontvingen wij onderstaande beantwoording.

- - -

Op 6 april heeft het college uw brief ontvangen waarin u uw zorgen uit over de bereikbaarheid van de vaccinatielocatie De Kleine Vink voor mensen met een beperking.

Het klopt inderdaad dat de vaccinatielocatie vanaf de bushalte minder goed/lastig bereikbaar is voor personen met een lichamelijke of visuele beperking. Er zijn hiervoor verschillende oorzaken waaronder de nieuwbouw op het bedrijventerrein, het bouwverkeer dat gebruik maakt van de route en de openbare ruimte die in afwachting van deze bouwwerkzaamheden nog niet volledig ingericht is.

Om een veilige doorgang voor voetgangers vanaf de bushalte te creëren, is een tijdelijk wandelpad aangelegd op de groenstrook. Hiervoor zijn er rijplaten neergelegd, inderdaad minder geschikt voor rollators, rolstoelen en scootmobiel. Binnen de huidige omstandigheden is dit echter het maximaal haalbare, zonder hoge kosten te maken die niet in verhouding zijn met de tijdelijkheid van de situatie.

Er zijn echter ook alternatieven ten aanzien van het vervoer die wij u hierbij onder de aandacht willen brengen. Deze informatie staat op de landelijke site van de GGD en komt binnenkort ook op de site van de gemeente beschikbaar:

Mogelijke alternatieven – vervoer
Hebben inwoners geen eigen vervoer en kunnen ze niet met het openbaar vervoer naar de priklocatie? Dan kunnen ze hulp vragen aan iemand die ze kennen, zoals familie of vrienden. Er zijn ook vrijwillige initiatieven en organisaties voor vervoer, zoals ANWB AutoMaatje. Ook kunnen ze gebruik maken van de gebruikelijke gemeentelijke vervoersvoorzieningen.

  • Als inwoners geen vervoer kunnen regelen naar de priklocatie, dan kunnen ze het landelijk telefoonnummer 0800-1351 bellen om alternatieven te bespreken.

  • Naast de gebruikelijke voorzieningen, waar minder valide inwoners gebruik van kunnen maken voor doktersbezoek e.d., zijn er ook allerlei andere (landelijke) initiatieven ontstaan.

  • Zo helpt het Rode kruis ook bij het vervoer naar de locaties. Wie een uitnodiging krijgt voor de vaccinatie kan telefonisch een afspraak maken bij de GGD. In dat gesprek kan aangegeven worden dat iemand niet zelfstandig naar de locatie kan komen. De GGD verwijst dan door naar het Ministerie van VWS en deze koppelt hen aan het Rode Kruis. Rode Kruis hulpverleners halen deze mensen vervolgens op, begeleiden indien nodig en brengen weer thuis. Meer informatie hierover is ook te vinden op rodekruis.nl

Mogelijke alternatieven - locatie
Nadat inwoners een oproep voor de vaccinatie hebben ontvangen kan de afspraak gemaakt worden. Daarbij kan/mag men zelf kiezen op welke vaccinatie locatie de prik ontvangen wordt. Dat mag op alle locaties in Nederland. Afhankelijk van waar men woonachtig is in Zuidplas, kan Capelle aan den IJssel, Rotterdam of Gouda dan een alternatief zijn.

Het college beseft zich dat er geen ideale situatie is voor personen met een beperking die aangewezen zijn op openbaar vervoer voor het bereiken van De Kleine Vink. Met de geboden alternatieven gaan wij er echter vanuit dat het voor iedereen mogelijk is om gevaccineerd te worden.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas

- - -


Zuidplas - 07-04-2021

Huishoudelijke Hulp Toelage

Al enige tijd geleden werd door de gemeenteraad van Zuidplas, unaniem, een motie aangenomen waarin wethouder De Haas de opdracht kreeg om de wijziging van de HHT-regeling opnieuw te bekijken en het gesprek aan te gaan met Steunpunt mantelzorg en betrokkenen. Op 1 april heeft dit gesprek plaatsgevonden waarbij ook wij waren uitgenodigd. In een constructief gesprek hebben wij, samen met Steunpunt mantelzorg, de wethouder uitgelegd waarom de doorgevoerde wijziging in de HHT-regeling mantelzorgers in de problemen kan brengen. Ook hebben we een alternatief aangedragen.

Wethouder De Haas stond hiervoor open en gaat mogelijke wijzigingen bespreken. Wij hebben gevraagd om voor de gebruikers van de regeling, die dit jaar in de problemen komen, tot een tijdelijke oplossing te komen. Hierover worden wij door de wethouder op korte termijn geïnformeerd.

Bent u mantelzorger en komt u door de gewijzigde HHT-regeling niet uit met de 26 uur huishoudelijke hulp die overblijft?Meld u dan zo spoedig mogelijk bij Steunpunt mantelzorg. Zij houden u dan op de hoogte van de, eventuele, tijdelijke oplossing.


Zuidplas - 04-2021

Altijd al willen meepraten over plannen van de gemeente?

Doe dan mee aan het onderzoek van Randa Ftieh!

Kwetsbare groepen, waaronder mensen met een lichamelijke en/of mentale beperking, zijn niet altijd voldoende vertegenwoordigd of aanwezig bij het bespreken van gemeentelijke plannen. Dat is natuurlijk jammer, want jullie stem is enorm belangrijk voor het opstellen en bespreken van plannen. Daar wil de Gemeente Zuidplas verandering in brengen. Als stagiaire binnen de gemeente zal ik dit onderzoek gaan uitvoeren met als doel het geven van advies aan de gemeente hoe zij het beste kwetsbare groepen kunnen betrekken en rekening kunnen houden met hun behoeften bij het maken van de plannen. Zo zorgen we ervoor dat ook de stem van kwetsbare groepen gehoord wordt.

Wie zoek ik?

Heb jij een lichamelijke en/of mentale beperking en woon je in de gemeente Zuidplas? Dan ben ik op zoek naar jou!

Wat houdt het onderzoek in?

  • Onderzoek over de motivatie van kwetsbare groepen en wil om mee te praten en adviseren over plannen binnen de gemeente.
  • Het onderzoek is telefonisch, online of op locatie. Wat prettig is voor jou, ik pas me graag aan.
  • Het onderzoek is volledig anoniem, gegevens worden niet gedeeld met de gemeente.
  • Onder de deelnemers verloot ik een cadeaubon van €50,- voor Bol.com!

Interesse of vragen?

Neem dan, voor 15 april 2021, contact op met mij, via randa.ftieh@zuidplas.nl / randa.yf@hotmail.com of via 06 – 40 68 34 16.

Met vriendelijke groet,

Randa Ftieh


Zuidplas - 07-04-2021

Vaccinatiecentrum De Kleine Vink

Zorgen om bereikbaarheid

De GGD Hollands Midden gaat sporthal De Kleine Vink gebruiken als vaccinatielocatie. Sporthal de Kleine Vink in Nieuwerkerk aan den IJssel is geselecteerd vanwege de toegankelijkheid, gunstige ligging en goede bereikbaarheid, valt te lezen in een artikel van Gouwe IJsselnieuws.

De Kleine Vink wordt naar verwachting tot oktober 2021 gebruikt als vaccinatielocatie. PGCZ heeft de bereikbaarheid van De Kleine Vink aan een inspectie onderworpen en kwam tot de conclusie dat dit voor mensen met een beperking geen haalbare kaart is. De looproute vanaf de dichtstbijzijnde bushalte is onveilig en slecht toegankelijk.

Nadat wij hiervan melding hebben gemaakt bij de gemeente zijn wij uitgenodigd om met medewerkers van Openbare Ruimte/Verkeer ter plaatse de situatie te bekijken. Samen kwamen wij tot de conclusie dat de problemen met de bereikbaarheid niet op te lossen zijn. Daarom vraagt het PGCZ aan het college van burgemeester en wethouders om vervoer te organiseren voor mensen met een beperking die zelfstandig naar de vaccinatielocatie moeten reizen.

Op dit moment adviseren wij vooraf goed in te schatten of het bereiken van De Kleine Vink voor u haalbaar is. Indien dit niet het geval is, meld u dit dan bij ons en bij de gemeente. Voor de volledigheid willen wij wel vermelden dat niet de gemeente, maar de GGD, verantwoordelijk is voor de priklocatie.

Afbeelding van Angelo Esslinger via Pixabay


Zuidplas - 07-04-2021

Toegankelijke bushaltes

Op 16 april gaat het PGCZ in gesprek met wethouder Schuurman en betrokken beleidsmedewerkers over de toegankelijkheid van de bushaltes in de gemeente Zuidplas. Het doel van dit gesprek is te komen tot een basisontwerp voor een toegankelijke bushalte waarmee betrokken projectleiders in de toekomst kunnen gaan werken. Ook zal het aanpassen van de, volgens de gemeente, reeds toegankelijke, bushaltes wat ons betreft onderwerp van gesprek zijn.

Wij hebben er vertrouwen in dat we in samenwerking met de gemeente gaan komen tot daadwerkelijk toegankelijke bushaltes.


07-04-2021

Lokale Inclusie Agenda,

werk aan de winkel

Gemeenten zijn verplicht om te werken aan geleidelijke verwezenlijking van het VN-verdrag op de beleidsterreinen waarop zij verantwoordelijkheden hebben. Een gemeente kan niet niks doen, zij moeten een start maken met een plan voor een lokale inclusie agenda. Dit houdt niet in dat alle voorzieningen in de gemeente direct volledig toegankelijk moeten zijn, maar het gaat om een geleidelijke verbetering. Van belang is wel dat het uitgangspunt ‘Niets over ons, zonder ons’ altijd wordt meegenomen. Bij de ontwikkeling van nieuw beleid moet rekening gehouden worden met de positie van personen met een handicap. En moeten personen met een handicap of organisaties die hen vertegenwoordigen, betrokken worden. Met een Lokale Inclusie Agenda kan een gemeente laten zien wat de plannen zijn om het VN-verdrag te implementeren. Een gemeente moet een plan maken en aangeven hoe zij ervoor gaan zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen. Ze kunnen dit doen aan de hand van een Lokale Inclusie Agenda, waarin op alle beleidsterreinen waar een gemeenten verantwoordelijkheden heeft staat wat de plannen zijn.

In de gemeente Zuidplas is in december 2020 een beleidskader Sociaal Domein aangenomen door de gemeenteraad waarin men vaststelt een Lokale Inclusie Agenda in te voeren. Hierin is vastgelegd dat het PGCZ als samenwerkingspartner zal fungeren. Tot op heden is er echter nog niets gebeurd. Volgens de laatste berichten is de wethouder op zoek naar financiële ruimte om te kunnen starten. Wij blijven aandringen op een snelle start van de totstandkoming van de Lokale Inclusie Agenda.

In de gemeente Waddinxveen is in januari 2021 een motie die opriep tot het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda, tot ons groot ongenoegen, verworpen. De gemeenteraad van Waddinxveen heeft een andere motie, voor een inclusieve gemeente, met een inclusief beleid, wel aangenomen. Ondanks dat dit natuurlijk een prachtig voornemen is dat wij absoluut waarderen, zullen wij blijven aandringen op de totstandkoming van een Lokale Inclusie Agenda, zodat er vooraf duidelijke kaders zijn geschetst, hoe de inclusieve samenleving in Waddinxveen zal worden vormgegeven.  


07-04-2021

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Er zijn situaties waarin we allemaal wel eens hulp nodig hebben. Een luisterend oor, een goed advies, of hulp bij een aanvraag voor een regeling waar we geen wijs uit worden. Steeds meer mensen melden zich bij ons met individuele hulpvragen. Wij wijzen deze mensen graag de weg en verwijzen ze naar, of brengen ze in contact met, de juiste instanties of personen. Hierbij merken wij vaak op dat de mogelijkheid van onafhankelijke cliëntondersteuning binnen gemeenten niet zo bekend is als deze zou moeten zijn.

Gemeente hebben de verplichting om gratis en onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden aan hun inwoners. Schroom dus niet om hiervan gebruik te maken wanneer u vastloopt in procedures of aanvragen.

Klik hier voor informatie over de cliëntondersteuning in Waddinxveen.

Klik hier voor informatie over de cliëntondersteuning in Zuidplas.


Zuidplas - 07-04-2021

Weg met de drempel

Tijdens onze gesprekken met onze achterban merken wij vaak dat men het lastig vindt om, bij problemen, het gesprek aan te gaan met de gemeente. Mensen ervaren vaak een grote drempel om hun vraag, mening of probleem bespreekbaar te maken bij de gemeente.

Wij hebben dit aangekaart bij de gemeente en de toezegging gehad dat intern zal worden besproken hoe deze, kennelijk hoge, drempel kan worden weggenomen. Wij adviseren om het gesprek altijd aan te gaan. In een aantal gevallen hebben wij mensen bemiddeld naar, en ondersteund tijdens, gesprekken met ambtenaren en wethouders en dan blijkt er meer mogelijk dan vooraf werd verwacht.


Zuidplas - 05-04-2021

Openbare toiletten

Naar aanleiding van een motie van Nieuw Elan Zuidplas maakt de gemeente Zuidplas werk van openbare toiletten in de gemeente. Er wordt een samenwerking gestart met de Hoge Nood app. Na een inventarisatie op het gebied van opengestelde toegankelijke toiletten in de gemeente zullen ondernemers worden opgeroepen ook hun toilet open te stellen en aan te melden bij de Hoge Nood app. Wanneer daarna blijkt dat dit niet tot voldoende toiletten leidt zal de gemeente het plaatsen van openbare toiletten gaan overwegen.

Wij zijn blij met deze eerste stappen en zullen de ontwikkelingen nauwgezet volgen.


21-03-2021


Vanzelfsprekend heeft het PGCZ aan deze campagne meegewerkt. Herkent u onze voorzitter?


18-02-2021

Disco Zonder Drempels

Stichting cripplex entertainment maakt bekend dat op 12 september aanstaande de allereerste disco zonder drempels on Tour in de AFAS live zal plaatsvinden. Het grootste dansspektakel voor mensen met een beperking. Dat feit alleen al is natuurlijk fantastisch groot nieuws om op deze manier het uitgaansleven voor mensen met een beperking nog veel meer te kunnen bevorderen. Zet de datum alvast in je agenda want dit wordt een super knalfeest. Door het aanmelden op deze evenementenpagina blijf je ook op de hoogte van alle ontwikkelingen tot aan 12 september 2021.


17-02-2021

Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken Zuidplas

gaat verder onder de naam

Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken

Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken Zuidplas heeft haar naam gewijzigd. Met ingang van 17 februari 2021 zal de stichting verder gaan onder de naam Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken.

De reden voor deze naamswijziging is dat het PGCZ met ingang van 1 januari 2021 ook de belangen van mensen met een handicap, chronische ziekte en hun mantelzorgers behartigt in de gemeente Waddinxveen.

Ook zal er gebruik worden gemaakt van een nieuw logo, waaraan, in voorkomende gevallen, de namen van de gemeenten worden toegevoegd.

Met deze naamswijziging is de stichting klaar voor de toekomst en eventuele uitbreidingen. Aan de dienstverlening van het PGCZ verandert niets.

De website van het PGCZ is voortaan te vinden via www.pgcz.nl


15-02-2021

Artikel van Ieder(in)

Bezuinigingen in het sociaal domein raken mensen met een beperking hard

Steeds vaker lopen mensen met een beperking aan tegen bezuinigingen in het sociaal domein. Dat belemmert hun volwaardige deelname aan de samenleving. Ieder(in) heeft daarom op verschillende manieren signalen verzameld over bezuinigingen op maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en participatievoorzieningen.

Achterban trekt aan de bel

In het najaar van 2020 trokken steeds meer lidorganisaties bij Ieder(in) aan de bel vanwege – soms ingrijpende – bezuinigingen in het sociaal domein van hun gemeente. Reden voor Ieder(in) om hierover een peiling te houden onder lokale belangenbehartigers en een ledenbijeenkomst te organiseren. De uitkomsten van die peiling en de inbreng tijdens de bijeenkomst, geven samen met individuele signalen die Ieder(in) heeft ontvangen eenzelfde beeld. Namelijk een van flinke bezuinigingen op allerlei vormen van ondersteuning in de gemeenten.

Bezuinigingen op hulp bij huishouden, hulpmiddelen en vervoer

Wat betreft de Wmo vallen allereerst de bezuinigingen op de hulp bij het huishouden op. Dat hangt onder andere samen met de discussie over het abonnementstarief Wmo. Die zou volgens veel gemeenten leiden tot een toestroom van nieuwe cliënten voor hulp bij het huishouden. Daardoor nemen de Wmo-uitgaven toe.

Als tweede komen bezuinigingen op hulpmiddelen naar voren. Steeds vaker worden eenvoudiger hulpmiddelen hergebruikt of via een depot beheert. Daardoor krijgen inwoners niet altijd een passend hulpmiddel. Met hulpmiddelenleveranciers is het daarnaast vooral bij complexe aanvragen lastig om goede afspraken te maken over maatwerk.

Bezuinigingen op aanvullend vervoer komen als derde naar voren. Gemeenten verscherpen de voorwaarden, verlagen of maximeren het aantal kilometers of verhogen de eigen bijdrage. Ook zetten gemeenten vervoersvoorzieningen in als algemene voorziening, die voorheen maatwerk waren. Deze bezuinigingen hebben een vlucht genomen sinds de coronacrisis. De zelfstandige mobiliteit gaat daarmee sterk achteruit.

Jeugdhulp: draaglast neemt toe, hulp schiet te kort

Op jeugdhulp lijkt op allerlei manier gekort te worden: langer verwijzen naar eigen kracht, minder toekennen van maatwerkvoorzieningen en oprekken van het begrip gebruikelijke zorg. In alle gevallen komt het erop neer dat ouders minder beroep kunnen doen op ondersteuning. Zeker voor ouders met een kind met een intensieve hulpvraag neemt daardoor hun draaglast toe en krijgen zij vaak niet de hulp die ze nodig hebben.

PGB wordt ontmoedigd

Het valt op dat sommige gemeenten het persoonsgebonden budget ontmoedigen. Dat geldt zowel voor maatschappelijke ondersteuning als voor jeugdhulp. Dit is niet in lijn met de wetgeving, waarin het PGB een volwaardig alternatief is voor zorg in natura. Het ontmoedigingsbeleid raakt vooral inwoners met meer gecompliceerde hulp- en ondersteuningsvragen, waarvoor de zorg in natura die de gemeente heeft ingekocht niet voldoet.

Participatiewet

Ondanks de invoering van de Participatiewet komt er uit de enquête en andere signalen naar voren dat gemeenten steeds strengere eisen stellen om in aanmerking te komen voor participatievoorzieningen. Ook is er minder budget voor re-integratievoorzieningen. Zo wordt de kans op werk verder verkleind. Bezuinigingen op bijzondere bijstand komen ook voor. Hierdoor vervallen mogelijk meer mensen in armoede.

De signalen en uitkomsten van de enquête en bijeenkomst nemen we mee in onze lobby en overleggen met ministeries en maatschappelijke organisaties.


10-02-2021

Lobbysucces voor grondwettelijk verbod op discriminatie om handicap

De Eerste Kamer heeft gisteren positief gestemd over het wetsvoorstel waarin de grondslag handicap specifiek wordt opgenomen in artikel 1 van de Grondwet. Hiermee krijgt discriminatie op grond van een beperking extra aandacht, net als discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht.


Richting een stevige verankering in de wet voelt als kroon op de lobby

Na een lobby van 10 jaar is dit een belangrijke stap vooruit en dat voelt als een kroon op het werk van Ieder(in). Ieder(in)-directeur Illya Soffer: ‘Uitsluiting en achterstelling van mensen met een beperking is verboden. Door het opnemen van de grondslag handicap in artikel 1 ontstaat een belangrijke aanmoediging aan de wetgever om de positie van mensen met een beperking blijvend te verbeteren en te versterken. Dit is hard nodig. Internationaal geldt het VN-verdrag Handicap waarin de rechten van mensen met een handicap zijn vastgelegd. Met het toevoegen van de grondslag handicap in de Grondwet ontstaat ook nationaal een krachtig anker voor gelijke behandeling en tegen discriminatie!’
Behalve handicap heeft de Eerste Kamer ook positief gestemd over het opnemen in artikel 1 van de Grondwet van de grondslag seksuele gerichtheid en daarmee is ook de lobby van het COC succesvol geweest.


Gelijkwaardigere kansen en inclusie komen hierdoor dichterbij!

Lees hier volledige artikel "Lobbysucces voor grondwettelijk verbod op discriminatie om handicap" van Ieder(in).


08-02-2021

Kijk met ons mee!

Om de belangen van onze achterban zo goed mogelijk te behartigen is het van belang dat we zaken inzichtelijk kunnen maken bij gemeenten en belanghebbende organisaties. Wij ondersteunen onze projecten daarom meestal met beeldmateriaal. Dit maken wij zelf.

Maar wie weten nu het beste waar de problemen zitten? Waar de stoep niet goed afloopt, welke bushalte niet toegankelijk is, waar de geleide-lijnen niet of niet volledig aanwezig zijn en alle andere zaken waar je als gehandicapte of chronisch zieke, letterlijk of figuurlijk, tegenaan loopt. Dat zijn natuurlijk de inwoners van Waddinxveen en Zuidplas!

Daarom willen wij u vragen om ons foto’s, van al dit soort situaties, toe te sturen via info@pgcz.nl. Zet u daar alstublieft de datum bij wanneer de foto is gemaakt, de exacte locatie waar de foto is gemaakt en uw toestemming om de foto te mogen gebruiken.


07-02-2021

Wij zoeken jou!


Het PGCZ wordt groter. Daar zijn wij erg blij mee. Dit betekent immers dat er draagvlak is voor de belangen van mensen met een handicap, chronisch zieken en mantelzorgers. We zijn een gesprekspartner aan vele tafels en worden veelvuldig gevraagd om advies. Dit doen wij ontzettend graag maar het kost ook veel tijd en energie. Nu wij ook in Waddinxveen actief zijn wordt er nog meer van ons gevraagd. Daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers in Waddinxveen en Zuidplas die ons willen ondersteunen.

De inzet van onze vrijwilligers wordt in overleg bepaald en daarbij houden we rekening met mogelijkheden en tijd. Ook mensen die maar af en toe kunnen helpen zijn van harte welkom. Onze vrijwilligers houden zich onder andere bezig met schouwen, advisering en het schrijven van blogs. Daarnaast zoeken wij ook nog vrijwilligers voor ons GIPS project. We bezoeken een aantal keren per jaar scholen in Waddinxveen en Zuidplas om voorlichting te geven aan kinderen over het leven met een handicap of chronische ziekte.

Wij willen ook graag ons bestuur uitbreiden en zijn daarvoor ook op zoek naar enthousiaste mensen. Uiteraard is het mogelijk om eerst als vrijwilliger aan te sluiten en te bepalen of een bestuursfunctie iets voor je is!

Ben je geïnteresseerd of wil je er eens over van gedachten wisselen? Neem dan contact op via 06-53705107 of info@pgcz.nl.


07-02-2021

Lokale Inclusie Agenda; denk mee!


De gesprekken met de gemeente Zuidplas over de, in 2021, in te voeren Lokale Inclusie Agenda laten op zich wachten. Wij gaan er echter vanuit dat deze op korte termijn zullen gaan starten. De Lokale Inclusie Agenda moet er voor gaan zorgen dat in de gemeente Zuidplas, iedereen mee kan doen. Wij hebben uiteraard onze wensenlijst al klaar maar willen heel graag weten wat de inwoners met een handicap of chronische ziekte en de mantelzorgers in de gemeente Zuidplas willen terugzien in de Lokale Inclusie Agenda.

Wij zouden het daarom erg op prijs stellen als u dat aan ons wilt laten weten. U kunt reageren via info@pgcz.nl.


Waddinxveen - 07-02-2021

Voet aan de grond in Waddinxveen


Sinds 1 januari 2021 behartigen wij de belangen van mensen met een handicap of chronische aandoening en mantelzorgers ook in Waddinxveen. Het is erg fijn dat wij in Waddinxveen met open armen worden ontvangen. Er zijn inmiddels al heel wat kennismakingsgesprekken gevoerd.

Zo hebben wij gesproken met wethouder Leferink, raadsleden van het PCW, mantelzorgondersteuning en stichting vrijwilligerswerk. In deze gesprekken is de intentie tot samenwerking uitgesproken en zijn ook al diverse concrete afspraken gemaakt. Het PGCZ zal de gemeente gaan adviseren bij inrichtingsplannen in Waddinxveen en zitting nemen in het denkkader mantelzorg. Voor de komende tijd staan al diverse gesprekken gepland.

Ook hebben zich al twee vrijwilligers uit Waddinxveen aangesloten bij het PGCZ. De komende periode zullen wij veel energie steken in het opbouwen van ons netwerk in Waddinxveen. Daarnaast zullen wij de ook de eerste projecten in Waddinxveen gaan opstarten. Als de coronacrisis het tegen die tijd toelaat, zullen wij in het najaar een themabijeenkomst organiseren in Waddinxveen waar wij ons zullen presenteren.  


Zuidplas - 07-02-2021

Politiek stelt vragen over toegankelijkheid bushaltes


Voor januari 2021 had het PGCZ met ROCOV een schouw gepland van alle bushaltes in Zuidplas om zodoende te komen tot een rapport van aanbevelingen voor de gemeente. Deze schouw hebben we echter moeten uitstellen naar aanleiding van de coronamaatregelen. Zodra het mogelijk is zullen we deze schouw alsnog uitvoeren.

Wel hebben wij inmiddels medewerkers van de gemeente Zuidplas geadviseerd over bestrating en belijning van bushaltes en is ons toegezegd dat dit bij volgende inrichtingsplannen zal worden meegenomen. Een gewijzigde dienstregeling van het openbaar vervoer in Zuidplas was voor de SP Zuidplas reden om vragen te stellen aan het college. Hierbij werden ook vragen gesteld over de toegankelijkheid van de bushaltes in de gemeente.

De antwoorden die de SP kreeg waren nagenoeg gelijk aan de informatienotie van de wethouder in juli 2020 waar wij diverse onjuistheden in aantroffen. Hieruit is een samenwerking met de SP op dit project voortgekomen en wij zullen op zeer korte termijn met hen een schouw uitvoeren om duidelijk te maken wat er aan de bushaltes mankeert.


Zuidplas - 01-02-2021

Maak Zuidplas!

Op Maak Zuidplas vind u per dorp informatie over plannen en projecten van de gemeente Zuidplas. U kunt daar zien wat er speelt in uw dorp, welke digitale sessies u kunt bijwonen, hoe u een idee kunt aandragen of een mening kunt geven. Deze website van de Gemeente Zuidplas bevindt zich in de testfase. In deze fase wordt het platform telkens aangevuld en vernieuwd met nieuwe plannen en projecten. De gemeente gebruikt die periode om te luisteren, te leren en te verbeteren. Geef ook uw input op Maak Zuidplas.nl


Zuidplas - 01-02-2021

Sociaal Medische Indicatie

Naar aanleiding van individuele hulpvragen kwamen wij erachter dat de gemeente Zuidplas een inkomensgrens hanteert bij aanvragen voor een Sociaal Medische Indicatie. Hiermee wijkt de gemeente Zuidplas af van de richtlijnen die de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft opgesteld. Wettelijk gezien kan dat. De vraag is echter waarom Zuidplas afwijkt en of dat wenselijk is.

Wij komen graag in contact met mensen die ervaring hebben met een aanvraag Sociaal Medische Indicatie in de gemeente Zuidplas. U kunt reageren via info@pgcz.nl. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens.


Zuidplas - 27-01-2021

Advies inrichtingsplannen

27 januari jongstleden is het PGCZ de straat op gegaan met medewerkers van de gemeente Zuidplas. In de wijken Velden en Dalen in Nieuwerkerk aan den IJssel hebben we adviezen gegeven over de inrichting van de straten. We hebben daarbij aandacht gevraagd voor op- en afritten bij oversteekplaatsen, de breedte van trottoirs, gevaarlijke verkeerssituaties en geleide-lijnen voor mensen met een visuele beperking.

Ook hebben we een aantal bushaltes bezocht en geadviseerd hoe deze beter toegankelijk kunnen worden gemaakt. Er is ons de toezegging gedaan dat onze adviezen zullen worden meegenomen in de uitvoering van inrichtingsplannen in de toekomst.

Daarnaast zullen wij op de hoogte worden gebracht bij nieuwe inrichtingsplannen zodat wij vooraf kunnen adviseren over wenselijke toevoegingen voor mensen met een beperking.


25-01-2021

Belasting & zorgkosten: laat geen geld liggen

De belastingaangifte komt er weer aan en dus is het tijd om te kijken of je bepaalde zorg- of meerkosten hebt die fiscaal aftrekbaar zijn. Het is niet altijd eenvoudig om uit te zoeken welke kosten voor aftrek in aanmerking komen. Daarom geeft Ieder(in) informatie en uitleg over regels en mogelijkheden rondom de aftrek van zorg- en meerkosten.

De website Meerkosten.nl is weer geactualiseerd voor het nieuwe belastingjaar. Meerkosten.nl geeft in eenvoudige taal uitleg over de aftrek van specifieke zorgkosten. Vanaf 1 maart 2021 kun je je belastingaangifte indienen over het jaar 2020.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Ieder(in)


Waddinxveen - 19-01-2021

Warm welkom

Sinds wij bekend hebben gemaakt dat wij ook in Waddinxveen actief zijn, hebben wij ontzettend veel positieve reacties ontvangen. De eerste gesprekken hebben reeds plaatsgevonden met onder andere de gemeente, de politiek en diverse organisaties. Ook is het leuk om te zien dat al diverse Waddinxveners zich hebben aangemeld als vriend van de stichting.

Voor de komende tijd staan er diverse gesprekken gepland en zullen wij onze activiteiten in Waddinxveen snel uitbreiden. Zodra de Corona-maatregelen het toelaten zullen wij een bijeenkomst organiseren in Waddinxveen om kennis met u te maken!


18-01-2021

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat lijkt nog ver weg maar de lokale politieke partijen zullen binnenkort hun verkiezingsprogramma gaan vormgeven.

Op 18 januari 2021 hebben wij alle politieke partijen in Waddinxveen en Zuidplas daarom een brief gestuurd waarin wij aandacht vragen voor mensen met een beperking en mantelzorgers. Aan de hand van een aantal punten vragen wij de partijen deze op te nemen in hun verkiezingsprogramma. Ook hebben we gevraagd om met ons het gesprek aan te gaan over deze aandachtspunten. Later dit jaar zullen wij de politieke partijen nogmaals benaderen.


15-01-2021

Op weg naar inclusief onderwijs

Regelmatig komen wij in contact met mensen die problemen ondervinden bij het vinden van passend onderwijs voor hun kind. Het gaat dan om scholen die niet willen of kunnen plaatsen, samenwerkingsverbanden die niet doen wat ze zouden moeten doen, problemen met het krijgen van de juiste hulp van de gemeente of het krijgen van een beschikking.

Wij maken ons grote zorgen om het toenemend aantal klachten en problemen met betrekking tot het passend onderwijs. Deze kwetsbare groep kinderen moet op een veilige plek het onderwijs krijgen dat bij hen past. Wij zijn van mening dat gemeenten hierin een grotere rol moeten spelen dan ze nu vaak doen. Daarom komen wij graag in contact met mensen die, op welke manier dan ook, ervaring hebben met het passend onderwijs, als inwoner van Waddinxveen of Zuidplas. U kunt reageren via info@pgcz.nl. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens.

Zie ook het artikel "Op weg naar inclusief onderwijs" op de website van Ieder(in)


Zuidplas - 11-01-2021

Wethouder vindt kwaliteit leerlingenvervoer belangrijker dan prijs


Op 11 januari 2021 hebben wij een gesprek gevoerd met wethouder Verbeek, een beleidsmedewerker en, door ons uitgenodigde, ervaringsdeskundigen. Tijdens dit gesprek werd duidelijk dat de gemeente Zuidplas niet van alle problemen op de hoogte is die gebruikers van het leerlingenvervoer ervaren.

Wij hebben erop gewezen dat gebruikers niet altijd hun klacht bij de gemeente willen of durven neer te leggen. De wethouder gaf aan het niet wenselijk te vinden dat mensen hun klachten niet bij de gemeente kenbaar maken. Hij zegde toe intern te gaan bespreken hoe de drempel kan worden verlaagd. De komende maanden zal de aanbesteding van het doelgroepenvervoer plaatsvinden. De wethouder zegde toe dat kwaliteit leidend zal zijn en niet de prijs. Het PGCZ zal de aanbesteding nauw volgen. Afgesproken is regelmatig met elkaar in gesprek te gaan over het leerlingenvervoer.

Op 29 januari 2021 hebben wij de beantwoording ontvangen van onze vragen aangaande het leerlingenvervoer die wij op 23 september 2020 aan het college stuurden. De antwoorden zijn voor ons niet bevredigend en roepen nieuwe vragen op. Wij leggen deze neer bij de Gemeenteraad.


Meldpunt ieder(in)

Heb je een vraag of probleem met betrekking tot je beperking? Stuit je bijvoorbeeld op problemen bij je aanvraag van voorzieningen voor thuis, op school of op het werk? Of stuit je op een ander probleem dat je belemmert om gewoon als ieder ander mee te kunnen doen? Sinds januari 2020 kun je terecht bij het Meldpunt ieder(in).

Het meldpunt van Ieder(in) is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 085 – 400 70 22, op:

  • dinsdag en donderdag tussen 9 – 12 uur en 14 – 16 uur
  • vrijdag tussen 9 – 12 uur.

Je kunt het meldpunt ook mailen: meldpunt@iederin.nl

De medewerkers van het Meldpunt ieder(in) helpen je verder op weg. Ze zijn goed op de hoogte van de wet- en regelgeving. Ze weten goed welke rechten je hebt (en welke niet) en bij welke instantie je moet aankloppen.

Ieder(in) registreert alle vragen en problemen die bij het meldpunt binnenkomen. Zij doen dat volgens de regels van de privacywet (kan ook anoniem). Knelpunten en problemen die mensen in het dagelijks leven tegenkomen, zijn voor ieder(in) belangrijke signalen. Deze signalen gebruiken zij anoniem in hun lobby. Je kunt het meldpunt daarom ook bellen als je alleen iets wilt melden.

Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten kunnen rekenen op zorg en ondersteuning op maat en ze moeten vrij kunnen kiezen hoe ze willen wonen, leren, werken, reizen en recreëren. Het meldpunt van Ieder(in) staat daarom open voor vragen en signalen met betrekking tot alle levensterreinen.

Blijf op de hoogte!

Het PGCZ behartigt de belangen van mensen met een beperking zowel individueel als collectief door het creëren van bewustwording bij, en samenwerking en overleg met, de gemeente en belanghebbende organisaties en instanties.

Onze website heeft u al gevonden. Volg ons ook op Facebook, Twitter en Instagram voor actuele informatie.

Het PGCZ brengt zes keer per jaar een nieuwsbrief uit. Wilt u de nieuwsbrief vers van de pers ontvangen? Meld u dan nu, kosteloos en vrijblijvend, aan als vriend van de stichting!

U kunt uw vragen, opmerkingen en ervaringsverhalen met ons delen via ons contactformulier of per e-mail.