Nieuwsarchief 2021


Waddinxveen - 12-09-2021

Leerlingenvervoer weer niet op orde

“Connexxion zet tijdelijk touringcars in voor het leerlingenvervoer. Dit komt door een personeelstekort bij Connexxion. De ouders van de kinderen waar het over gaat, krijgen bericht. We begrijpen dat dit vervelend is voor u en uw (kind)eren is. De gemeente werkt dan ook samen met Connexxion hard aan een oplossing. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Connexxion 088- 600 09 89.”

Met grote verbazing namen wij kennis van bovenstaand bericht van de gemeente Waddinxveen op hun Facebookpagina. We hebben direct navraag gedaan bij de afdeling leerlingenvervoer van Connexxion. Ons werd verteld dat het om twee bussen gaat, die zullen worden ingezet vanaf diverse opstapplaatsen in Waddinxveen naar drie scholen, te weten De Ark, De Oostvogel en het Taalplein. Ook gaf men aan dat de gemeente hen de zwarte piet toeschoof terwijl de gemeente op het laatste moment nog 70 kinderen had aangemeld bij Connexxion voor gebruik van leerlingenvervoer. Desgevraagd kon men niet vertellen of dit om een tijdelijke oplossing ging.

Wij vinden deze gang van zaken totaal onacceptabel. Kinderen die aangewezen zijn op het leerlingenvervoer hebben daar een achterliggende reden voor. Deze kinderen zijn gebaat bij structuur in een veilige omgeving, veelal met zo min mogelijk prikkels. Deze kinderen vervoeren in een touringcar vanaf een opstapplaats, in strijd met het deur tot deur beleid waar het leerlingenvervoer aan gebonden is, voldoet aan geen van de uiterst belangrijke voorwaarden die voor deze kinderen van groot belang zijn.

Personeelstekort kan geen argument zijn, zo kort na de aanbesteding. Connexxion had, inschrijvend op deze aanbesteding, rekening moeten houden met grote groei, en het daarvoor benodigde personeel moeten aannemen.

Wij zullen zo snel mogelijk in gesprek gaan met de contractmanager, Connexxion en de wethouder.

Deze situatie moet zo snel mogelijk ongedaan worden gemaakt!


Zuidplas - 12-09-2021

Van het kastje naar de muur

De korte route naar multidisciplinaire hulp voor inwoners, Stichting ZO, verwijst mensen naar de huisarts omdat zij wegens personeelstekort kampen met een lange wachtlijst. De gemeente Zuidplas roept inwoners al jaren op om niet via de huisarts jeugdhulp aan te vragen, maar direct aan te kloppen bij Sociaal Team en nu dus Stichting ZO.

We hebben hier duidelijk te maken met een ontoegankelijk hulpstelsel.
Het met veel bombarie, en kosten, opgetuigde ZO functioneert niet ZO goed!

Met enige regelmaat ontvangen wij klachten over de wijze waarop mensen worden geholpen door het Sociaal Team in Zuidplas. Mensen worden verwezen naar hun huisarts voor een beschikking want dan kunnen ze sneller worden geholpen, mensen komen op wachtlijsten, of er wordt strak volgens verordeningen gewerkt terwijl de casus duidelijk een hiaat in de verordeningen blijkt. Wij maken ons grote zorgen over de signalen die wij ontvangen. Ook tijdens een bijeenkomst over jeugdzorg die wij in juni bijwoonden bleek dat de tekortkomingen veelal plaatsvinden daar waar het Sociaal Team betrokken is. Wij zijn er absoluut van overtuigd dat de medewerkers van het Sociaal Team het beste voor hebben met de hulpvragers en er alles aan willen doen om hen te helpen. Echter zijn zij gebonden aan regelgeving en beleid. En daar zit het probleem. Het huidige beleid geeft geen ruimte voor maatwerk.

Dat maatwerk kan in veel casussen een uitkomst zijn. Wanneer het beleid niet wordt aangepast vrezen wij dat veel hulpvragers en hun gezinnen in nog grotere problemen komen dan waarin zij zich al bevinden.

Kwetsbare kinderen, gehandicapten, chronisch zieken en mantelzorgers blijken keer op keer de dupe van falend beleid. Meer en meer gezinnen lopen vast in schrijnende casussen, en worden met hun hulpvraag van het kastje naar de muur gestuurd. Hierop aangesproken geven beleidsmakers telkens ontwijkende antwoorden en wijzen ze naar elkaar. Het wordt tijd dat de gemeente Zuidplas de verantwoordelijkheid neemt, die zij heeft tegenover haar kwetsbare inwoners.

Wij zullen op korte termijn de directeur van Stichting ZO alsmede de wethouder hierover bevragen!

Loopt u ook tegen problemen aan? Mail het ons!


Zuidplas - 11-09-2021

Bezuinigingen Zuidplas,

HHT/SAAM

Waar wij al bang voor waren is uitgekomen. Wethouder De Haas heeft de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage als mogelijke bezuiniging aangedragen in het Traject Keuzes Maken. Tot onze grote schrik staat ook de regeling SAAM (respijtzorg voor mantelzorgers) op die lijst. Als gekozen wordt om op beide regelingen te bezuinigen laat de gemeente onze mantelzorgers volledig in de kou staan. Dat zal uiteindelijk leiden tot hogere kosten in het sociaal domein omdat overbelaste mantelzorgers uiteindelijk cliënt worden en een groter beroep zullen gaan doen op de regelingen in de WMO.

Uit de lijst met voorgestelde bezuinigingen blijkt sowieso dat het college het “iedereen doet mee” uit het eigen collegeprogramma niet meer zo belangrijk vindt. Wij hebben de wethouder en raadsleden hierover een brief gestuurd. Van de wethouder hebben wij geen antwoord mogen ontvangen. Met verschillende raadsleden zijn wij continu in gesprek over dit onderwerp. Wij begrijpen dat er moet worden bezuinigd maar dit kan en mag niet ten koste van kwetsbare inwoners gebeuren. De wijze waarop wethouder De Haas is omgegaan met de, unaniem aangenomen, motie om de versobering van de HHT regeling opnieuw te bekijken is door D66 geagendeerd voor de volgende raadsvergadering, 14 september 2021.


05-09-2021

Input verkiezingsprogramma

Wij hebben de politieke partijen in Zuidplas en Waddinxveen een brief gestuurd waarin wij hen aandachtspunten meegeven. Wij hopen deze aandachtspunten terug te zien in hun verkiezingsprogramma's.

Een aantal partijen hebben ons reeds uitgenodigd hierover in gesprek te gaan.

Via onderstaande link kunt u de brief lezen:


Waddinxveen - 01-08-2021

Lokale Inclusie Agenda Waddinxveen

Op 19 mei heeft het bestuur een gesprek gevoerd met wethouder Schippers en de verantwoordelijk beleidsmedewerker over de, door het PGCZ, zo gewenste Lokale Inclusie Agenda. Wij hebben de wethouder gewezen op het grote belang van het invoeren van een Lokale Inclusie Agenda. Zij zegde toe dat er uiteindelijk iets op papier zou komen maar dat de vorm waarin nog niet duidelijk was. Wij hebben inmiddels ook met diverse raadsleden gesproken over dit onderwerp en college en raad een brief gestuurd waarin wij oproepen de Lokale Inclusie Agenda opnieuw te agenderen en in te voeren. Eind augustus ontvingen wij de, aan de gemeenteraad verstuurde, memo waarin de wethouder kenbaar maakt wat er momenteel gedaan wordt aan de totstandkoming van een inclusieve gemeente Waddinxveen. Inhoudelijk schetst de memo mooie perspectieven maar desalniettemin blijven wij het belang benadrukken van een Lokale Inclusie Agenda waarin deze perspectieven ook daadwerkelijk worden vastgelegd.

Waddinxveen - 27-05-2021

Werkbezoek gemeenteraad Waddinxveen

Op 21 mei heeft de gemeenteraad van Waddinxveen een werkbezoek gebracht aan het PGCZ. In verband met de coronamaatregelen vond dit bezoek digitaal plaats. We hebben de stichting, haar doelen en haar werk aan de aanwezige raadsleden gepresenteerd en hebben hun vragen beantwoord. Ondanks het digitale karakter van het bezoek was het een zeer prettige kennismaking.

Afgesproken is om op een later moment nog een fysiek werkbezoek in te plannen waarbij wij de aanwezigen zullen laten ervaren hoe het is om te leven met een beperking.

Lees het artikel ‘Samen met PGCZ aan tafel moet een automatisme zijn’ van Hart van Holland-Waddinxveen, 27 mei 2021


07-04-2021

Lokale Inclusie Agenda,

werk aan de winkel

Gemeenten zijn verplicht om te werken aan geleidelijke verwezenlijking van het VN-verdrag op de beleidsterreinen waarop zij verantwoordelijkheden hebben. Een gemeente kan niet niks doen, zij moeten een start maken met een plan voor een lokale inclusie agenda. Dit houdt niet in dat alle voorzieningen in de gemeente direct volledig toegankelijk moeten zijn, maar het gaat om een geleidelijke verbetering. Van belang is wel dat het uitgangspunt ‘Niets over ons, zonder ons’ altijd wordt meegenomen. Bij de ontwikkeling van nieuw beleid moet rekening gehouden worden met de positie van personen met een handicap. En moeten personen met een handicap of organisaties die hen vertegenwoordigen, betrokken worden. Met een Lokale Inclusie Agenda kan een gemeente laten zien wat de plannen zijn om het VN-verdrag te implementeren. Een gemeente moet een plan maken en aangeven hoe zij ervoor gaan zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen. Ze kunnen dit doen aan de hand van een Lokale Inclusie Agenda, waarin op alle beleidsterreinen waar een gemeenten verantwoordelijkheden heeft staat wat de plannen zijn.

In de gemeente Zuidplas is in december 2020 een beleidskader Sociaal Domein aangenomen door de gemeenteraad waarin men vaststelt een Lokale Inclusie Agenda in te voeren. Hierin is vastgelegd dat het PGCZ als samenwerkingspartner zal fungeren. Tot op heden is er echter nog niets gebeurd. Volgens de laatste berichten is de wethouder op zoek naar financiële ruimte om te kunnen starten. Wij blijven aandringen op een snelle start van de totstandkoming van de Lokale Inclusie Agenda.

In de gemeente Waddinxveen is in januari 2021 een motie die opriep tot het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda, tot ons groot ongenoegen, verworpen. De gemeenteraad van Waddinxveen heeft een andere motie, voor een inclusieve gemeente, met een inclusief beleid, wel aangenomen. Ondanks dat dit natuurlijk een prachtig voornemen is dat wij absoluut waarderen, zullen wij blijven aandringen op de totstandkoming van een Lokale Inclusie Agenda, zodat er vooraf duidelijke kaders zijn geschetst, hoe de inclusieve samenleving in Waddinxveen zal worden vormgegeven.  


Zuidplas - 24-05-2021

Bereikbaarheid vaccinatiecentrum

De Kleine Vink

Naar aanleiding van onze vragen met betrekking tot de bereikbaarheid van De Kleine Vink voor mensen met een beperking ontvingen wij onderstaande beantwoording.

- - -

Op 6 april heeft het college uw brief ontvangen waarin u uw zorgen uit over de bereikbaarheid van de vaccinatielocatie De Kleine Vink voor mensen met een beperking.

Het klopt inderdaad dat de vaccinatielocatie vanaf de bushalte minder goed/lastig bereikbaar is voor personen met een lichamelijke of visuele beperking. Er zijn hiervoor verschillende oorzaken waaronder de nieuwbouw op het bedrijventerrein, het bouwverkeer dat gebruik maakt van de route en de openbare ruimte die in afwachting van deze bouwwerkzaamheden nog niet volledig ingericht is.

Om een veilige doorgang voor voetgangers vanaf de bushalte te creëren, is een tijdelijk wandelpad aangelegd op de groenstrook. Hiervoor zijn er rijplaten neergelegd, inderdaad minder geschikt voor rollators, rolstoelen en scootmobiel. Binnen de huidige omstandigheden is dit echter het maximaal haalbare, zonder hoge kosten te maken die niet in verhouding zijn met de tijdelijkheid van de situatie.

Er zijn echter ook alternatieven ten aanzien van het vervoer die wij u hierbij onder de aandacht willen brengen. Deze informatie staat op de landelijke site van de GGD en komt binnenkort ook op de site van de gemeente beschikbaar:

Mogelijke alternatieven – vervoer
Hebben inwoners geen eigen vervoer en kunnen ze niet met het openbaar vervoer naar de priklocatie? Dan kunnen ze hulp vragen aan iemand die ze kennen, zoals familie of vrienden. Er zijn ook vrijwillige initiatieven en organisaties voor vervoer, zoals ANWB AutoMaatje. Ook kunnen ze gebruik maken van de gebruikelijke gemeentelijke vervoersvoorzieningen.

  • Als inwoners geen vervoer kunnen regelen naar de priklocatie, dan kunnen ze het landelijk telefoonnummer 0800-1351 bellen om alternatieven te bespreken.
  • Naast de gebruikelijke voorzieningen, waar minder valide inwoners gebruik van kunnen maken voor doktersbezoek e.d., zijn er ook allerlei andere (landelijke) initiatieven ontstaan.
  • Zo helpt het Rode kruis ook bij het vervoer naar de locaties. Wie een uitnodiging krijgt voor de vaccinatie kan telefonisch een afspraak maken bij de GGD. In dat gesprek kan aangegeven worden dat iemand niet zelfstandig naar de locatie kan komen. De GGD verwijst dan door naar het Ministerie van VWS en deze koppelt hen aan het Rode Kruis. Rode Kruis hulpverleners halen deze mensen vervolgens op, begeleiden indien nodig en brengen weer thuis. Meer informatie hierover is ook te vinden op rodekruis.nl

Mogelijke alternatieven - locatie
Nadat inwoners een oproep voor de vaccinatie hebben ontvangen kan de afspraak gemaakt worden. Daarbij kan/mag men zelf kiezen op welke vaccinatie locatie de prik ontvangen wordt. Dat mag op alle locaties in Nederland. Afhankelijk van waar men woonachtig is in Zuidplas, kan Capelle aan den IJssel, Rotterdam of Gouda dan een alternatief zijn.

Het college beseft zich dat er geen ideale situatie is voor personen met een beperking die aangewezen zijn op openbaar vervoer voor het bereiken van De Kleine Vink. Met de geboden alternatieven gaan wij er echter vanuit dat het voor iedereen mogelijk is om gevaccineerd te worden.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ZuidplasZuidplas - 07-04-2021

Vaccinatiecentrum De Kleine Vink

Zorgen om bereikbaarheid

De GGD Hollands Midden gaat sporthal De Kleine Vink gebruiken als vaccinatielocatie. Sporthal de Kleine Vink in Nieuwerkerk aan den IJssel is geselecteerd vanwege de toegankelijkheid, gunstige ligging en goede bereikbaarheid, valt te lezen in een artikel van Gouwe IJsselnieuws.

De Kleine Vink wordt naar verwachting tot oktober 2021 gebruikt als vaccinatielocatie. PGCZ heeft de bereikbaarheid van De Kleine Vink aan een inspectie onderworpen en kwam tot de conclusie dat dit voor mensen met een beperking geen haalbare kaart is. De looproute vanaf de dichtstbijzijnde bushalte is onveilig en slecht toegankelijk.

Nadat wij hiervan melding hebben gemaakt bij de gemeente zijn wij uitgenodigd om met medewerkers van Openbare Ruimte/Verkeer ter plaatse de situatie te bekijken. Samen kwamen wij tot de conclusie dat de problemen met de bereikbaarheid niet op te lossen zijn. Daarom vraagt het PGCZ aan het college van burgemeester en wethouders om vervoer te organiseren voor mensen met een beperking die zelfstandig naar de vaccinatielocatie moeten reizen.

Op dit moment adviseren wij vooraf goed in te schatten of het bereiken van De Kleine Vink voor u haalbaar is. Indien dit niet het geval is, meld u dit dan bij ons en bij de gemeente. Voor de volledigheid willen wij wel vermelden dat niet de gemeente, maar de GGD, verantwoordelijk is voor de priklocatie.


Zuidplas - 07-04-2021

Weg met de drempel

Tijdens onze gesprekken met onze achterban merken wij vaak dat men het lastig vindt om, bij problemen, het gesprek aan te gaan met de gemeente. Mensen ervaren vaak een grote drempel om hun vraag, mening of probleem bespreekbaar te maken bij de gemeente.

Wij hebben dit aangekaart bij de gemeente en de toezegging gehad dat intern zal worden besproken hoe deze, kennelijk hoge, drempel kan worden weggenomen. Wij adviseren om het gesprek altijd aan te gaan. In een aantal gevallen hebben wij mensen bemiddeld naar, en ondersteund tijdens, gesprekken met ambtenaren en wethouders en dan blijkt er meer mogelijk dan vooraf werd verwacht.


17-02-2021

Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken Zuidplas

gaat verder onder de naam

Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken

Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken Zuidplas heeft haar naam gewijzigd. Met ingang van 17 februari 2021 zal de stichting verder gaan onder de naam Platform Gehandicapten & Chronisch Zieken.

De reden voor deze naamswijziging is dat het PGCZ met ingang van 1 januari 2021 ook de belangen van mensen met een handicap, chronische ziekte en hun mantelzorgers behartigt in de gemeente Waddinxveen.

Ook zal er gebruik worden gemaakt van een nieuw logo, waaraan, in voorkomende gevallen, de namen van de gemeenten worden toegevoegd.

Met deze naamswijziging is de stichting klaar voor de toekomst en eventuele uitbreidingen. Aan de dienstverlening van het PGCZ verandert niets.

De website van het PGCZ is voortaan te vinden via www.pgcz.nl


Waddinxveen - 07-02-2021

Voet aan de grond in Waddinxveen

Sinds 1 januari 2021 behartigen wij de belangen van mensen met een handicap of chronische aandoening en mantelzorgers ook in Waddinxveen. Het is erg fijn dat wij in Waddinxveen met open armen worden ontvangen. Er zijn inmiddels al heel wat kennismakingsgesprekken gevoerd.

Zo hebben wij gesproken met wethouder Leferink, raadsleden van het PCW, mantelzorgondersteuning en stichting vrijwilligerswerk. In deze gesprekken is de intentie tot samenwerking uitgesproken en zijn ook al diverse concrete afspraken gemaakt. Het PGCZ zal de gemeente gaan adviseren bij inrichtingsplannen in Waddinxveen en zitting nemen in het denkkader mantelzorg. Voor de komende tijd staan al diverse gesprekken gepland.

Ook hebben zich al twee vrijwilligers uit Waddinxveen aangesloten bij het PGCZ. De komende periode zullen wij veel energie steken in het opbouwen van ons netwerk in Waddinxveen. Daarnaast zullen wij de ook de eerste projecten in Waddinxveen gaan opstarten. Als de coronacrisis het tegen die tijd toelaat, zullen wij in het najaar een themabijeenkomst organiseren in Waddinxveen waar wij ons zullen presenteren.  


Zuidplas - 03-01-2021

Wijziging dienstregeling openbaar vervoer

Op 3 januari 2021 bereikte ons het bericht dat Arriva de dienstwijziging had aangepast. Dit was op geen enkele wijze gecommuniceerd met de inwoners. Het vervallen van één van de buslijnen in Moerkapelle en het aldaar inzetten van 8-persoonsbusjes in het weekend was voldoende reden voor de SP Zuidplas om schriftelijke vragen te stellen aan het college. Het PGCZ heeft hiervoor de nodige informatie verstrekt. Ook een provinciaal statenlid van de SP heeft ons benaderd voor de nodige aanvullende informatie. Inmiddels zijn de schriftelijke vragen van de SP Zuidplas beantwoord en beraden wij ons op een eventueel vervolg.