Projecten Waddinxveen

Lokale Inclusie Agenda

Een inclusieve gemeente is een gemeente waarin iedereen zich welkom voelt. Met en zonder beperking. Om daarvoor te zorgen, moet elke gemeente een Lokale Inclusie Agenda maken. Hierin staat hoe de gemeente werkt aan het waarmaken van het VN-verdrag en daardoor aan een inclusieve samenleving. De Lokale Inclusie Agenda wordt samen met mensen met een beperking opgesteld. Zij mogen meepraten over wat beter kan.


01-08-2021

Lokale Inclusie Agenda Waddinxveen

Op 19 mei heeft het bestuur een gesprek gevoerd met wethouder Schippers en de verantwoordelijk beleidsmedewerker over de, door het PGCZ, zo gewenste Lokale Inclusie Agenda. Wij hebben de wethouder gewezen op het grote belang van het invoeren van een Lokale Inclusie Agenda. Zij zegde toe dat er uiteindelijk iets op papier zou komen maar dat de vorm waarin nog niet duidelijk was. Wij hebben inmiddels ook met diverse raadsleden gesproken over dit onderwerp en college en raad een brief gestuurd waarin wij oproepen de Lokale Inclusie Agenda opnieuw te agenderen en in te voeren. Eind augustus ontvingen wij de, aan de gemeenteraad verstuurde, memo waarin de wethouder kenbaar maakt wat er momenteel gedaan wordt aan de totstandkoming van een inclusieve gemeente Waddinxveen. Inhoudelijk schetst de memo mooie perspectieven maar desalniettemin blijven wij het belang benadrukken van een Lokale Inclusie Agenda waarin deze perspectieven ook daadwerkelijk worden vastgelegd.


07-04-2021

Lokale Inclusie Agenda,

werk aan de winkel

Gemeenten zijn verplicht om te werken aan geleidelijke verwezenlijking van het VN-verdrag op de beleidsterreinen waarop zij verantwoordelijkheden hebben. Een gemeente kan niet niks doen, zij moeten een start maken met een plan voor een lokale inclusie agenda. Dit houdt niet in dat alle voorzieningen in de gemeente direct volledig toegankelijk moeten zijn, maar het gaat om een geleidelijke verbetering. Van belang is wel dat het uitgangspunt ‘Niets over ons, zonder ons’ altijd wordt meegenomen. Bij de ontwikkeling van nieuw beleid moet rekening gehouden worden met de positie van personen met een handicap. En moeten personen met een handicap of organisaties die hen vertegenwoordigen, betrokken worden. Met een Lokale Inclusie Agenda kan een gemeente laten zien wat de plannen zijn om het VN-verdrag te implementeren. Een gemeente moet een plan maken en aangeven hoe zij ervoor gaan zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen. Ze kunnen dit doen aan de hand van een Lokale Inclusie Agenda, waarin op alle beleidsterreinen waar een gemeenten verantwoordelijkheden heeft staat wat de plannen zijn.

In de gemeente Waddinxveen is in januari 2021 een motie die opriep tot het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda, tot ons groot ongenoegen, verworpen. De gemeenteraad van Waddinxveen heeft een andere motie, voor een inclusieve gemeente, met een inclusief beleid, wel aangenomen. Ondanks dat dit natuurlijk een prachtig voornemen is dat wij absoluut waarderen, zullen wij blijven aandringen op de totstandkoming van een Lokale Inclusie Agenda, zodat er vooraf duidelijke kaders zijn geschetst, hoe de inclusieve samenleving in Waddinxveen zal worden vormgegeven.