Projecten Zuidplas

Lokale Inclusie Agenda

Een inclusieve gemeente is een gemeente waarin iedereen zich welkom voelt. Met en zonder beperking. Om daarvoor te zorgen, moet elke gemeente een Lokale Inclusie Agenda maken. Hierin staat hoe de gemeente werkt aan het waarmaken van het VN-verdrag en daardoor aan een inclusieve samenleving. De Lokale Inclusie Agenda wordt samen met mensen met een beperking opgesteld. Zij mogen meepraten over wat beter kan.21-02-2022

Zuidplas maakt werk van Lokale Inclusie Agenda

We zijn erg blij te kunnen melden dat de gemeente Zuidplas is gestart met de vormgeving van de Lokale Inclusie Agenda. Op 21 februari was de kick-off met de bijeenkomst Inclusie in de gemeente Zuidplas. Hierbij waren wij uiteraard aanwezig. Een week later zaten wij aan tafel voor het eerste individuele gesprek als samenwerkingspartner op dit gebied. Deze gesprekken vinden nu periodiek plaats. Het is goed te zien dat de Lokale Inclusie Agenda er in Zuidplas gaat komen.07-04-2021

Lokale Inclusie Agenda,

werk aan de winkel

Gemeenten zijn verplicht om te werken aan geleidelijke verwezenlijking van het VN-verdrag op de beleidsterreinen waarop zij verantwoordelijkheden hebben. Een gemeente kan niet niks doen, zij moeten een start maken met een plan voor een lokale inclusie agenda. Dit houdt niet in dat alle voorzieningen in de gemeente direct volledig toegankelijk moeten zijn, maar het gaat om een geleidelijke verbetering. Van belang is wel dat het uitgangspunt ‘Niets over ons, zonder ons’ altijd wordt meegenomen. Bij de ontwikkeling van nieuw beleid moet rekening gehouden worden met de positie van personen met een handicap. En moeten personen met een handicap of organisaties die hen vertegenwoordigen, betrokken worden. Met een Lokale Inclusie Agenda kan een gemeente laten zien wat de plannen zijn om het VN-verdrag te implementeren. Een gemeente moet een plan maken en aangeven hoe zij ervoor gaan zorgen dat mensen met een beperking mee kunnen doen. Ze kunnen dit doen aan de hand van een Lokale Inclusie Agenda, waarin op alle beleidsterreinen waar een gemeenten verantwoordelijkheden heeft staat wat de plannen zijn.

In de gemeente Zuidplas is in december 2020 een beleidskader Sociaal Domein aangenomen door de gemeenteraad waarin men vaststelt een Lokale Inclusie Agenda in te voeren. Hierin is vastgelegd dat het PGCZ als samenwerkingspartner zal fungeren. Tot op heden is er echter nog niets gebeurd. Volgens de laatste berichten is de wethouder op zoek naar financiële ruimte om te kunnen starten. Wij blijven aandringen op een snelle start van de totstandkoming van de Lokale Inclusie Agenda.07-02-2021

Lokale Inclusie Agenda; denk mee!

De gesprekken met de gemeente Zuidplas over de, in 2021, in te voeren Lokale Inclusie Agenda laten op zich wachten. Wij gaan er echter vanuit dat deze op korte termijn zullen gaan starten. De Lokale Inclusie Agenda moet er voor gaan zorgen dat in de gemeente Zuidplas, iedereen mee kan doen. Wij hebben uiteraard onze wensenlijst al klaar maar willen heel graag weten wat de inwoners met een handicap of chronische ziekte en de mantelzorgers in de gemeente Zuidplas willen terugzien in de Lokale Inclusie Agenda.

Wij zouden het daarom erg op prijs stellen als u dat aan ons wilt laten weten. U kunt reageren via info@pgczuidplas.nl.21-12-2020

Het PGCZ aan tafel

Inmiddels is het beleidskader sociaal domein door de gemeenteraad aangenomen en daarmee een feit. Het PGCZ is op meerdere thema’s toegevoegd als samenwerkingspartner. Wij zullen dus nauw betrokken worden bij de totstandkoming van de lokale inclusie agenda. Op korte termijn zullen de eerste gesprekken hiertoe gaan plaatsvinden.12-07-2020

Gemeente Zuidplas maakt werk van

de Lokale Inclusie Agenda

Op 15 juli wordt het beleidskader sociaal domein besproken in de gemeenteraad. Hierin wordt het PGCZ genoemd als samenwerkingspartner. Wij zijn blij dat we, samen met de gemeente, stappen kunnen gaan zetten naar een inclusief Zuidplas.

Inmiddels heeft een eerste gesprek plaatsgevonden over dit onderwerp met raadsleden van ChristenUnie/SGP.

Wil jij meedenken, meepraten of op de hoogte blijven? Meld je dan aan als vriend van de stichting!
Jouw inbreng is van grote waarde en zal door ons worden meegenomen in de samenwerking met de gemeente.