Projecten Zuidplas

Toegankelijkheid


24-05-2021

Vaccinatiecentrum De Kleine Vink

Bereikbaarheid vaccinatiecentrum

Naar aanleiding van onze vragen met betrekking tot de bereikbaarheid van De Kleine Vink voor mensen met een beperking ontvingen wij onderstaande beantwoording.

"Op 6 april heeft het college uw brief ontvangen waarin u uw zorgen uit over de bereikbaarheid van de vaccinatielocatie De Kleine Vink voor mensen met een beperking.

Het klopt inderdaad dat de vaccinatielocatie vanaf de bushalte minder goed/lastig bereikbaar is voor personen met een lichamelijke of visuele beperking. Er zijn hiervoor verschillende oorzaken waaronder de nieuwbouw op het bedrijventerrein, het bouwverkeer dat gebruik maakt van de route en de openbare ruimte die in afwachting van deze bouwwerkzaamheden nog niet volledig ingericht is.

Om een veilige doorgang voor voetgangers vanaf de bushalte te creëren, is een tijdelijk wandelpad aangelegd op de groenstrook. Hiervoor zijn er rijplaten neergelegd, inderdaad minder geschikt voor rollators, rolstoelen en scootmobiel. Binnen de huidige omstandigheden is dit echter het maximaal haalbare, zonder hoge kosten te maken die niet in verhouding zijn met de tijdelijkheid van de situatie.

Er zijn echter ook alternatieven ten aanzien van het vervoer die wij u hierbij onder de aandacht willen brengen. Deze informatie staat op de landelijke site van de GGD en komt binnenkort ook op de site van de gemeente beschikbaar:

Mogelijke alternatieven – vervoer
Hebben inwoners geen eigen vervoer en kunnen ze niet met het openbaar vervoer naar de priklocatie? Dan kunnen ze hulp vragen aan iemand die ze kennen, zoals familie of vrienden. Er zijn ook vrijwillige initiatieven en organisaties voor vervoer, zoals ANWB AutoMaatje. Ook kunnen ze gebruik maken van de gebruikelijke gemeentelijke vervoersvoorzieningen.

  • Als inwoners geen vervoer kunnen regelen naar de priklocatie, dan kunnen ze het landelijk telefoonnummer 0800-1351 bellen om alternatieven te bespreken.
  • Naast de gebruikelijke voorzieningen, waar minder valide inwoners gebruik van kunnen maken voor doktersbezoek e.d., zijn er ook allerlei andere (landelijke) initiatieven ontstaan.
  • Zo helpt het Rode kruis ook bij het vervoer naar de locaties. Wie een uitnodiging krijgt voor de vaccinatie kan telefonisch een afspraak maken bij de GGD. In dat gesprek kan aangegeven worden dat iemand niet zelfstandig naar de locatie kan komen. De GGD verwijst dan door naar het Ministerie van VWS en deze koppelt hen aan het Rode Kruis. Rode Kruis hulpverleners halen deze mensen vervolgens op, begeleiden indien nodig en brengen weer thuis. Meer informatie hierover is ook te vinden op rodekruis.nl

Mogelijke alternatieven - locatie
Nadat inwoners een oproep voor de vaccinatie hebben ontvangen kan de afspraak gemaakt worden. Daarbij kan/mag men zelf kiezen op welke vaccinatie locatie de prik ontvangen wordt. Dat mag op alle locaties in Nederland. Afhankelijk van waar men woonachtig is in Zuidplas, kan Capelle aan den IJssel, Rotterdam of Gouda dan een alternatief zijn.

Het college beseft zich dat er geen ideale situatie is voor personen met een beperking die aangewezen zijn op openbaar vervoer voor het bereiken van De Kleine Vink. Met de geboden alternatieven gaan wij er echter vanuit dat het voor iedereen mogelijk is om gevaccineerd te worden.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas"


07-04-2021

Vaccinatiecentrum De Kleine Vink

Zorgen om bereikbaarheid

De GGD Hollands Midden gaat sporthal De Kleine Vink gebruiken als vaccinatielocatie. Sporthal de Kleine Vink in Nieuwerkerk aan den IJssel is geselecteerd vanwege de toegankelijkheid, gunstige ligging en goede bereikbaarheid, valt te lezen in een artikel van Gouwe IJsselnieuws.

De Kleine Vink wordt naar verwachting tot oktober 2021 gebruikt als vaccinatielocatie. PGCZ heeft de bereikbaarheid van De Kleine Vink aan een inspectie onderworpen en kwam tot de conclusie dat dit voor mensen met een beperking geen haalbare kaart is. De looproute vanaf de dichtstbijzijnde bushalte is onveilig en slecht toegankelijk.

Nadat wij hiervan melding hebben gemaakt bij de gemeente zijn wij uitgenodigd om met medewerkers van Openbare Ruimte/Verkeer ter plaatse de situatie te bekijken. Samen kwamen wij tot de conclusie dat de problemen met de bereikbaarheid niet op te lossen zijn. Daarom vraagt het PGCZ aan het college van burgemeester en wethouders om vervoer te organiseren voor mensen met een beperking die zelfstandig naar de vaccinatielocatie moeten reizen.

Op dit moment adviseren wij vooraf goed in te schatten of het bereiken van De Kleine Vink voor u haalbaar is. Indien dit niet het geval is, meld u dit dan bij ons en bij de gemeente. Voor de volledigheid willen wij wel vermelden dat niet de gemeente, maar de GGD, verantwoordelijk is voor de priklocatie.


21-12-2020

Toegankelijkheid sportaccommodaties

Op de planning

In een gesprek met wethouder Verbeek hebben we afgesproken de gemeentelijke sportaccommodaties gezamenlijk te gaan schouwen zodra dit qua coronamaatregelen weer mogelijk is.


21-12-2020

Trottoirs De Jongen Veenen in Moerkapelle

College houdt vast aan plantjes

Ook de beantwoording van onze brief aan het college leverde meer vragen op dan antwoorden. In ieder geval werd duidelijk dat het college niet van plan is de situatie aan de trottoirs te veranderen.


16-09-2020

Toegankelijkheid sportaccommodaties

Wethouder pakt handschoen op

Tijdens de raadsvergadering van 15 september 2020, tijdens de bespreking van de sportvisie, vroeg raadslid Bakker van de ChristenUnie/SGP aan wethouder Verbeek of hij bereid was om het PGCZ te vragen om de sportaccommodaties in Zuidplas te schouwen op toegankelijkheid. De wethouder gaf aan deze handschoen op te pakken.

Wij zijn erg blij met de aandacht en bewustwording omtrent toegankelijkheid. Ook wij zullen deze handschoen dan ook graag oppakken!


15-09-2020

Snelfietsroute F20

Gemeenteraad wijst voorgestelde snelfietsroute af

Tijdens de raadsvergadering op 15 september 2020 heeft de gemeenteraad het plan om de snelfietsroute door het centrum van Moordrecht te verwezenlijken teruggegeven aan de wethouder met de opdracht een alternatieve route te zoeken. Het PGCZ is blij met deze gang van zaken. In het bewuste plan zouden namelijk op diverse plaatsen geen trottoirs naast de snelfietsroute worden gerealiseerd. Dit zou voor gevaarlijke situaties kunnen gaan leiden, met name voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Wij roepen de wethouder dan ook op om in het alternatieve plan meer rekening te houden met de kwetsbare verkeersdeelnemers en te zorgen voor trottoirs langs de snelfietsroute.

PGCZ houdt de ontwikkelingen rond snelfietsroute F20 nauwlettend in de gaten. Met name of de toegankelijkheid van deze route voor kwetsbare weggebruikers wordt meegenomen in de besluitvorming. Het bestuur is vertegenwoordigd in de klankbordgroep Moordrecht die door de Gemeente Zuidplas in het leven is geroepen.

Meer informatie over de snelfietsroute vind u in het artikel "Meerdere keuzes voor snelfietsroute f20 door Moordrecht" op de website van de Gemeente Zuidplas.

Wij houden u op de hoogte.


09-2020

Trottoirs De Jongen Veenen in Moerkapelle

Antwoorden roepen vragen op

Naar aanleiding van de antwoorden die wij vanuit de gemeente hebben ontvangen hebben wij een brief met vragen aan het college gestuurd. Wij zijn van mening dat de wens om het straatbeeld groener te maken en een alternatieve wijze van inrichting van trottoirs geen reden mag zijn om concessies te doen aan de toegankelijkheid. Wij wachten de beantwoording van onze vragen dan ook met vertrouwen af. Daarna zullen wij kijken of verdere stappen noodzakelijk zijn.


03-2020

Trottoirs De Jongen Veenen in Moerkapelle

Reactie ambtenaar

In nieuwbouwwijk De Jonge Veenen in Moerkapelle zijn in een gedeelte van de straten de tegels in de trottoirs vervangen door beplanting. Wij vinden dit een onveilige situatie voor diverse groepen weggebruikers waaronder mensen met een beperking die met hulpmiddelen zoals rolstoel en scootmobiel de rijbaan moeten delen met het overige verkeer.

In 2019 hebben wij deze situatie besproken met wethouder Jan Willem Schuurman en hem gevraagd deze onwenselijke inrichting van de openbare ruimte aan te passen. Begin februari kregen wij een reactie vanuit de afdeling Beleid en Beheer Openbare Ruimte welke u hieronder kunt lezen.

“Aan de Binnenroede, Voorzoom, Potroede, Achterzoom en Buitenroede is er gekozen voor een inrichting van de openbare ruimte die anders is dan standaard wordt toegepast. Reden om hier een andere inrichting toe te passen komt voort uit de ligging van dit stuk woongebied en de wens om meer groen toe te voegen aan het straatbeeld.

De woonvelden liggen aan de rand van de wijk en zullen daardoor hoofdzakelijk met bestemmingsverkeer te maken hebben. Doorgaand verkeer zal vooral gebruik maken van Bovenas en Koningsspil om de wijk te betreden of verlaten. Hierdoor zal er minder verkeer gebruik maken van Binnenroede, etc.

Om die reden is bedacht om de straat een veel informeler, smaller karakter te geven waarbij er geen stoep is voorzien en er ook geen parkeervakken zijn gemaakt en de verschillende gebruikers dus samen de ruimte delen. Er is dus een soort erf gemaakt, waarbij verblijven belangrijker is dan verplaatsen. De voetganger en fietser zijn de baas en de auto dient zich aan te passen.

Door geen stoepen te realiseren was er ruimte om meer groen te realiseren.

In eerste instantie was het dan ook de bedoeling om de strook aan de bovenzijde in te richten met bomen. Dat bleek toch niet mogelijk waarna er gekozen is voor laag groen.

Al met al is er een straatprofiel gemaakt dat past bij het dorpse karakter van de wijk en het bestemmingskarakter van de straat zelf. Het profiel is optisch versmald door het toepassen van een donkere strook aan weerszijde van de rijloper.Het divers gebruik vraagt om bijbehorend gedrag waarmee het niet gevaarlijk hoeft te zijn.”

Deze reactie heeft bij ons meerdere vragen opgeroepen en wij leggen ons hier dan ook niet zomaar bij neer. We zullen hierover op korte termijn een reactie sturen aan de wethouder. Als u hieromtrent opmerkingen en/of vragen heeft ontvangen wij die graag via het contactformulier op onze website. Wij zullen deze dan meenemen in onze reactie naar de wethouder.


07-09-2019

Trottoirs De Jongen Veenen in Moerkapelle

PGCZ heeft met verbazing kennis genomen van de wijze waarop de trottoirs in de wijk De Jonge Veenen in Moerkapelle zijn ingericht. In een gedeelte van deze wijk zijn de tegels in de trottoirs namelijk vervangen door beplanting. Hierdoor moet men noodgedwongen gebruikmaken van de rijbaan. Het PGCZ zal deze onwenselijke situatie onder de aandacht brengen van de gemeente. Ook de trottoirs in de andere dorpen en buurtschappen hebben onze aandacht.

We houden u hiervan op de hoogte.

Probleem aangekaart

Op 2 september jongstleden heeft het bestuur van PGCZ gesproken met de verantwoordelijk wethouder. Wij hebben de wethouder in dit gesprek onze bevindingen met betrekking tot de trottoirs in De Jonge Veenen kenbaar gemaakt. Hij heeft ons toegezegd deze situatie te zullen bestuderen.